Day 5 Minding the fence

“Day 5 Minding the fence” from Climb Your Mountain by Gerdi Verwoert. Released: 2021. Track 5. Genre: Coaching.